As a bilingual organisation, we’re showing our commitment to our native language by encouraging coaches to deliver more sessions in Welsh.

Fel cyfundrefn dwyieithog, rydym yn dangos ein ymrwymiad i’n iaith frodorol trwy annog hyfforddwyr i arwain fwy o sesiynau trwy’r Gymraeg.

The use of Welsh is growing and one in five people who live in Wales now speak it.

Mae defnydd o’r iaith Gymraeg yn tyfu a mae 1 allan o bob 5 person sy’n byw yng Nghymru nawr yn medru siarad Cymraeg.

Our research shows 17% of our coaches speak Welsh and this module aims to grow that number by highlighting the positive aspects of delivering bilingual sessions.

Mae ein ymchwil yn dangos bod dros 17% o’n hyfforddwyr yn siarad Cymraeg a mae’r modiwl yma yn ceisio tyfu’r nifer yna wrth bwysleisio’r elfennau positif o arwain sesiynau dwyieithog.

The Welsh Government has an ambitious target of 1m Welsh speakers by 2050 and we’re committed to playing out part in making that a reality.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a rydym ni wedi ymrwymo i chwarae’n rhan i gefnogi’r nôd yma.

 


 

Cricket Wales

 

Sophia Gardens Stadium

@Cricket Wales

Cardiff

Privacy Policy

CF11 9XR

Terms & Conditions

Tel: 029 2041 9341

Contact

Email:info@cricketwales.org.uk